top of page

Zásady kvality

 

Zásady kvality, ktorými sa náš tím riadi pre dosiahnutie najlepšieho výsledku a spokojnosti zákazníka:

 • Zaväzujeme sa zaslať záujemcovi o FVE reakciu na dopyt do 1 dňa od obdržania dopytu a indikatívnu ponuku do 2 pracovných dní (u FVE bez stavebného povolenia).

 • Hodnotíme potenciál vlastnej spotreby a prietokov elektriny a potenciál FVE pre prípadné budúce potreby zákazníka. Kriticky zhodnotíme návratnosť investície do FVE.

 • Pri navrhovaní akumulácie optimalizujeme synergické efekty akumulácie neelektrickej (teplá voda, vykurovanie apod.) a batériového systému. Preferujeme záujem zákazníka o efektivitu celkového energetického riešenia.

 • Vysvetlíme zákazníkovi, aké informácie a súčinnosť od neho budeme požadovať a informujeme ho o ďalšom postupe (napr. zmluve o pripojení, apod).

 • Vysvetlíme zákazníkovi navrhované technické riešenie.

 • Pravdivo zákazníka informujeme o možnostiach odstúpenia od odbjednávky a poskytnutých zárukách.

 • Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatiť plnú cenu diela vopred.

 • Sme poistení zo zodpovednosti za škodu a na vyžiadanie mu predložíme na nahliadnutiu poistnú zmluvu. Certifikát je k dispozícii na našom webe.

 • Po podpise objednávky nepožadujeme úhradu zálohy. Pri väčších projektoch, záloha nepresahuje 60% z celkovej ceny diela.

 • Upozorníme zákazníka, že vybavenie dotácie môže trvať niekoľko mesiacov.

 • Na vyžiadanie predložíme zákazníkovi referencie dokončených projektov. Realizované projekty sú pravidelne publikované na našich webových stránkach.

 • Zákazníka transparentne informujeme o zaťažení strechy inštaláciou FV panelov a spôsobe ukotvenia, a v prípade pochybností odporučíme zákazníkovi preverenie stavu či statiky strechy odbornou stavebnou firmou.

 • Pripojenie FVE povedieme podľa podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 • Inštaláciu vykonáme v súlade s požiarnymi a ďalšími predpismi a podľa odporúčaní príručiek Solárnej asociácie, v prípade pochybností vždy konzultujeme s odborníkom na danú oblasť.

 • Cena uvedená v objednávke je vždy za dodávku kompletnej FVE s prihliadnutím našpecifikovanému rozsahu diela, neúčtujeme zákazníkovi žiadne ďalšie poplatky.

 • Pri odovzdaní diela zákazníkovi dostatočne vysvetlíme funkcionalitu a ovládanie inštalované FVE. Zákazníka preukázateľne preškolíme a tiež odovzdáme všetku dokumentáciu k dielu. Odovzdávaná projektová dokumentácia je vždy dokumentáciou skutočného prevedenia stavby.

 • Pri odovzdaní diela so zákazníkom spíšeme odovzdávací protokol, ktorý obsahuje najmä vady a nedostatky, zoznam dokumentácie a revíznu správu s odporúčaním pravidelných revízií a servisu.

 • Po odovzdaní diela vystavíme zákazníkovi konečnú faktúru. 

 • Odovzdaním diela naša komunikácia so zákazníkom nekončí. Na telefonické alebo písomné podnety zákazníka reagujeme v ten istý deň.

 • Zaväzujeme sa zákazníkovi poskytovať záručný servis, za zákazníka vybavíme aj záruky poskytované výrobcami komponentov, nie iba záruky poskytnuté nami ako zhotoviteľom.

 • Ponúkneme zákazníkovi platené servisné služby (výmena, úprava rozvádzačov, montáž wallboxov, atď.). V prípade, že služby tohto typu neposkytujeme, odovzdáme kontakt na zmluvného servisného partnera.

bottom of page