top of page
KIWA POPV II 2F 600V DC

KIWA POPV II 2F 600V DC

Prepäťové ochrany POPV II 3 F 1000VD a POPV II 2 F 600VDC sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom. Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC Výmenné ochranné vložky Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím Optická signalizácia poruchy Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R) Ochranné varistorové vložky otočiteľné o 180o Prepäťová ochrana typu 2 (trieda II, C) je určená pre kategóriu prepätia II, kde je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 2,5 kV pre sieť 230/400 V. Táto prepäťová ochrana slúži k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu a zapája sa najmä do podružných rozvádzačov. Taktiež platí, že prepäťová ochrana KIWA triedy II (C), spĺňa aj požiadavky pre triedu III (D). INŠTALÁCIA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN - SPD Požiadavky na voľbu a spôsob inštalácie prepäťových ochrán v elektrických zariadeniach budov popisuje norma STN 332000 „Elektrické zariadenia budov - ochranné zariadenia proti prepätiu“ a IEC 60364-53 „Elektrické inštalácie budov“, časť 5-53 „Výber a montáž elektrických zariadení“, sekcia 534 „Zariadenia na ochranu proti prepätiu“. V uvedených normách je popísané usporiadanie a zapojenie prepäťových ochrán pre jednotlivé typy sietí a špecifikované sú tiež základné parametre prepäťových ochrán pre jednotlivé oblasti použitia. Tieto normy uvádzajú aj potrebu zabezpečenia energetickej koordinácie jednotlivých stupňov v systéme prepäťovej ochrany tak, aby tieto stupne správne spolupôsobili. Norma predpisuje zaradenie impedancii medzi jednotlivé stupne prepätovej ochrany, ktoré môžu byť dosiahnuté vlastnou impedanciou dostatočne dlhého vedenia medzi jednotlivými stupňami. Keďže moderné prepäťové ochrany KIWA triedy I (B), alebo triedy II (C), spĺňajú aj požiadavky nasledujúcich stupňov, nie je potrebné v rámci daného rozvádzača , alebo v jeho okolí (cca do 5m) použiť ďalší stupeň, pri čom je zaistená ochrana až na úrovni triedy III (D). V prípade prepäťovej ochrany na báze varistora napr. PO I a PO II zo sortimentu KIWA vzhľadom k rovnakej reakčnej dobe obidvoch stupňov bolo skúškami a meraniami zistené dostatočné oddelenie už pri použití vedenia dĺžky cca 1,5 m. Impedancia vyvolaná zaradením takéhoto vedenia plne koordinuje rozdelenie energie medzi jednotlivé varistorové stupne aj pri najnepriaznivejších tolerančných odchýlkach jednotlivých stupňov

    41,00 €Price
    bottom of page