top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

ÚRSO: Koniec zmluvného otroctva pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu!

Úrad oznamuje, že od 01.07.2024 začnú platiť nové vyhlášky ÚRSO, ktoré zásadným spôsobom zabezpečia spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti, okrem iného aj zvýšením platby za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov na 20 %, či účinnejšou kontrolou regulovaných subjektov.


Zároveň sa od 01.08.2024 z iniciatívy ÚRSO ruší zmluvné otroctvo pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu a odberatelia budú môcť meniť svojho dodávateľa energií kedykoľvek v priebehu roka!


Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Ide o revolučné rozhodnutie. Doteraz bola pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia mohli požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. 03. príslušného roka a táto zmena následne nadobudla účinnosť až od 01. 01. roka nasledujúceho! V prípade, že to odberateľ takto neurobil, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predĺžila na nasledujúci kalendárny rok! Išlo doslova o zmluvné otroctvo!


Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sme sa rozhodli iniciovať zmenu zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva, ktorá teraz s účinnosťou od 01. 08.2024 prinesie zrušenie tejto lehoty do 31. 03. a úplnú slobodu pri zmene dodávateľa.“


Aktuálna legislatívna smršť v rámci komplexnej ochrany spotrebiteľov ďalej prináša napríklad povinnosť pre dodávateľov energií zasielať odberateľom prehľadnejšie faktúry, bez zbytočných reklám a čo je dôležité, ľudia dostanú aj informáciu, či tarifa, ktorú platia dodávateľovi, zodpovedá ich reálnej spotrebe. Správnym nastavením tarify tak môžu domácnosti na energiách ušetriť.


Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Za veľmi pozitívne pre ľudí považujem aj to, že po novom budú musieť dodávatelia energií zverejňovať i svoje cenníky za neregulovanú dodávku elektrinya plynu a pravidelne ich aktualizovať, čím pri vyjednávaní s obchodníkmi získajú napríklad starostovia obcí, či subjekty verejnej správy lepšiu pozíciu.“

 

Tu je niekoľko ďalších aktuálnych legislatívnych zmien v prospech odberateľov:  

Novelizácia zákona o regulácii: Na ÚRSO prechádzajú právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Nová cenová vyhláška v oblasti elektriny: Spravodlivejšie ceny elektriny - odberatelia dnes platia za prístup do sústavy platbu vo výške 100 % a výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov ju budú po novom platiť aspoň vo výške 20 %. Zúženie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vstupujú do ceny elektriny.

Nová cenová vyhláška v oblasti plynu:  Úrad bude môcť presnejšie kontrolovať regulované subjekty a nimi uvádzané ekonomicky oprávnené náklady,  čo prinesie  lacnejšie ceny plynu pre koncových odberateľov plynu.

 Nová cenová vyhláška v oblasti tepla: Spresnenie pravidiel cenového konania umožní ÚRSO odhaliť a zamedziť reťazeniu pri dodávkach tepla prepojenými podnikmi, čo spôsobuje následné navyšovanie cien tepla. 

Novelizácia vyhlášky v oblasti pravidiel fungovania trhu s elektrinou: Ustanovenie jednotných pravidiel pre pripájanie do sústav na území celej SR. Zavedenie zjednodušených pravidiel s kratšími lehotami pre pripojovanie obnoviteľných zdrojov do sústavy v prospech ich rozvoja.  


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page