top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02)


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 28. augusta 2023Výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov“ (ďalej len „výzva“).


Účelom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnení žiadatelia: fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.


Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 6 084 500 Eur bez DPH.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, a to:

  • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 Eur;

  • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 14 500 Eur.


Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Výzva je zverejnená a dostupná aj v Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle: TU, kde žiadateľ podáva žiadosť pre predmetnú výzvu a následne predkladá vykonávateľovi.

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU.
38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page