top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Podmienky pre získanie dotácií: Zelená Domácnostiam

Updated: Feb 6, 2022

Podmienky podpory Ak máte záujem o ujasnenie, či máte nárok na podporu, pokojne nás kontaktujte. Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku: Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmirodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá: a) Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby, rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu b) O nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

b) Rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov), d) Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.


1. krok

Kontaktovať odborníka

Kontaktujte Solauric, prekonzultujeme vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska a odporučíme ideálne riešenie a výšku dotácie. Odporučíme takisto formu realizácie, aby ste neprišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotáciu. Dotácia je totiž uplatňovaná z fakturácie zhotoviteľa.


2. krok

Výber konkrétnej elektrárne

Po konzultácií budete mať v možnostiach jasno. Pri stanovení Vašich potrieb vyberieme najlepšie riešenie a dohodneme sa na cene. Finančnú záťaž za poukážku preberáme namiesto Vás my.


3. krok

Žiadosť o poukážku od energetickej agentúry

Poukážka má platnosť 30 dní a tak je dôležité ju doručiť zhotoviteľovi, ktorý ju následne registruje v SIEA, aby ju mal v stanovenom období 3 mesiace preplatenú. Na proces je nutné nachystaný list vlastníctva, resp. iné katastrálne dokumenty.


4. krok

Termín realizácie a inštalácia

Po ukončení všetkých legislatívnych povinností a udelení dotácie sa dohodneme na presnom termíne realizácie. Následne nainštalujeme a spustíme Vašu elektráreň.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page