top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Nové podmienky Zelenej domácnostiam SIEA zverejní 30. októbra 2023

20. októbra 2023

Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejní 30. októbra 2023. Od tohto termínu bude možné inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, žiadosti o poukážku už domácnosti nemusia podávať vopred. Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024. „V novej Zelenej domácnostiam ponechávame všetky osvedčené postupy z pôvodného projektu a prinášame niekoľko vylepšení. Chceme nechať domácnostiam dlhší čas na výber zariadenia a maximálne zjednodušiť podávanie žiadostí, aby sa znížila chybovosť. Zásadnou zmenou je, že zariadenia bude možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky, najskôr však od 30. októbra 2023, keď budú zverejnené všeobecné podmienky a otvorená registrácia zhotoviteľov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič . Nové poukážky na inštaláciu zariadení začne SIEA vydávať až v druhej fáze projektu po spustení nového informačného systému začiatkom roka 2024. Inováciou je prepojenie informačného formulára žiadosti s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely. Ďalšia zmena bude spočívať v tom, že pri vypisovaní žiadosti nemusí domácnosť uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. „Projekt Zelená domácnostiam zatiaľ nie je schválený, pretože pre aktuálne programové obdobie boli stanovené na európskej úrovni nové pravidlá podpory a je potrebné dôsledne nastaviť metodické postupy pre ich uplatňovanie v Programe Slovensko aj v našom projekte. Tie sa týkajú európskych environmentálnych kritérií, ale aj v budúcnosti plánovanej podpory pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktorej definícia sa len pripravuje,“ vysvetlil S. Jurikovič. Registrácia zhotoviteľov, ktorí budú oprávnení zabezpečovať inštalácie v novom projekte, bude prebiehať elektronicky. Všetkým doteraz registrovaným zhotoviteľom SIEA zašle výzvu s odkazom na predvyplnený formulár a následne poštou aj návrh novej zmluvy o preplácaní poukážok. V rámci prípravnej fázy projektu doplnila SIEA do podmienok registrácie zariadení aj požiadavky pre kotly na biomasu. Spolu s výzvou na registráciu kotlov na biomasu zverejnila 19. októbra 2023 aj výzvu na registráciu meničov napätia, na ktoré sa tiež vzťahujú európske environmentálne podmienky, známe ako DNSH (z anglického Do No Significant Harm). Zároveň pokračuje registrácia tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, veterných turbín a slnečných kolektorov, ktorá je otvorená od augusta. V zozname je momentálne evidovaných vyše 1100 zariadení. V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aktuálny harmonogram projektu Zelená domácnostiam ČO ZOSTÁVA NEZMENENÉ V NOVOM PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM Osvedčené procesy po spustení nového informačného systému na vydávanie poukážok – Alokácia bude uvoľnená ako celok, nebude uvoľňovaná po častiach. – Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie. – Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch. – Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania. – Poukážky budú preplácané zhotoviteľom. ČO SA ZMENÍ V SYSTÉME VYUŽÍVANIA POUKÁŽOK? Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 Nové podmienky projektu si vyžadujú zásadné zmeny informačného systému, a preto bude možné vydanie poukážky aktivovať a prvé poukážky vydávať až v 1. štvrťroku 2024. Inštalovať je možné ešte pred zaregistrovaním žiadosti a vydaním poukážky Zariadenie je možné inštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku, najskôr od 30.10.2023, kedy budú zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam. Menej chýb pri zadávaní žiadostí o poukážky Registračný formulár bude prepojený s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely. Na výber zariadenia bude mať domácnosť viac času Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky. Poukážky nebude nutné rušiť z dôvodu nedostupnosti zariadení. ČASTÁ OTÁZKA Čo sa stane so zaregistrovanými žiadosťami, ktoré sú teraz v zásobníku? Nové poukážky na inštaláciu zariadení budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 po spustení nového informačného systému. Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.


Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/nove-podmienky-zelenej-domacnostiam-siea-zverejni-30-oktobra-2023/

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page